Flowers in Jianchuan County, Yunnan province, China.