Two men talk on Shoushan Mountain in Kaohsiung, Taiwan.