View of Kaohsiung, Taiwan, from Shoushan Mountain.